මම හුගක් තනියෙන් ඉන්නේ..

SANOJ

ආදරේ සුවද මගේ හදින් යන්නේ නෑ..

SANOJ

Untitled Post

SANOJ

වහල් වී අපි සීමාවක් සෙවූ අසීමිත අදරේ..

SANOJ

අරන් පලයන් මගෙ බොග

SANOJ

ජීවත් වෙන්න..

SANOJ

Untitled Post

SANOJ

ලොව දිනන්නට

SANOJ

ලොව දිනන්නට

SANOJ

ගල් කටස්

SANOJ

ඇරබුමද මේ?

SANOJ

සුදු ගවුම්

SANOJ

සුද්දගෙ මියු සික් ...

SANOJ

නීත්යානුකූල හොරකම.

SANOJ

නීත්යානුකූල හොරකම.

SANOJ

කඩුවක් හොයාගෙන

SANOJ

සිංහල music

SANOJ

රැඩිකල් ආශාව...

SANOJ