ඔබේ PEN Drive එක FORMAT කරන්න බැරිද ? මෙන්න විසඳුම...

සිංහලෙන් IT

Hard Drive, Pen Drive හරියටම මකන්නේ කොහොමද ?

සිංහලෙන් IT

USB Dongle එකක් UNLOCK කරන්නේ කොහොමද ?

සිංහලෙන් IT

USB Dongle එකක් UNLOCK කරන්නේ කොහොමද ?

සිංහලෙන් IT

ඔබේ ෆේස්බුක් ගිණුම ආරක්ශිතද ?

සිංහලෙන් IT

ඔබේ ෆේස්බුක් ගිණුම ආරක්ශිතද ?

සිංහලෙන් IT

ඔබේ පරිඝනකයෙන් 3D Movie බලමු

සිංහලෙන් IT

Windows / Linux Bootable USB Flash drive එකක් හදාගන්නේ කොහොමද ?

සිංහලෙන් IT

Windows / Linux Bootable USB Flash drive එකක් හදාගන්නේ කොහොමද ?

සිංහලෙන් IT

ප්‍රවේශමෙන් කලයුතු භයානක වැඩ ටිකක් (අධ්‍යාපනය සඳහා පමණි)

සිංහලෙන් IT

ඔබේ PEN Drive එක FORMAT කරන්න බැරිද ? මෙන්න විසඳුම...

සිංහලෙන් IT

පරිගණකය Format කරාට පස්සේ Drivers ටික හොයාගන්නේ කොහොමද ?

සිංහලෙන් IT

ඔබේ පරිඝනකයෙන් 3D Movie බලමු

සිංහලෙන් IT

Hard Drive, Pen Drive හරියටම මකන්නේ කොහොමද ?

සිංහලෙන් IT

මගේ පරිඝනකය ආරක්‍ෂිතයි. ඔබේ පරිඝනකය ආරක්‍ෂිතද ?

සිංහලෙන් IT

මගේ පරිඝනකය ආරක්‍ෂිතයි. ඔබේ පරිඝනකය ආරක්‍ෂිතද ?

සිංහලෙන් IT

මගේ පරිඝනකය ආරක්‍ෂිතයි. ඔබේ පරිඝනකය ආරක්‍ෂිතද ?

සිංහලෙන් IT

Cisco Router එකක පාස්වර්ඩ් එක නැති උනොත් Recover කරන්නේ කොහොමද ?

සිංහලෙන් IT

සිංහල Unicode ලේසියෙන්ම භාවිතා කරන්න ක්‍රමයක්

සිංහලෙන් IT

මගේ පරිඝනකය ආරක්‍ෂිතයි. ඔබේ පරිඝනකය ආරක්‍ෂිතද ?

සිංහලෙන් IT