ඔබේ මතකය....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

මම මුතූ.....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

දරා ගන්න බෑ....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

මමම නොදනී

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

ඔයා ගැන

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

අකුරු හතරක දුක....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

සිටීනම් ඔබ මා ලග.....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

Untitled Post

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

Untitled Post

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

ඉක්මන් කොටයි.....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

ආදරය විදීම හා විදවීම....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

ඔබේ ආදරේ නිසා....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

Untitled Post

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

ඔයා මට විශ්වයක්....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....

සදට වඩා මම ආදරෙයි....

වෙන්වන්නට නොව හමු වන්නට.....