වයිරස් ආසාදනයෙන් නැති වුනු දෑ නැවත.

SLTALKZ

හා හා පුරා...

SLTALKZ

ඇලිබ්‍රී ඩිසයින් එක්ස්ප්‍රස්..

SLTALKZ

IDM FULL

SLTALKZ

නොමිලේ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුමක් හදමු

SLTALKZ

කොකාකෝලාට එරෙහිව මෙන්ටෝස්

SLTALKZ

ෆේස්බුක් වීඩියෝ කෝල්ස්??

SLTALKZ

SHORT CUT KEYS වලින් folder එකක්open කරමු

SLTALKZ

වින්ඩෝස් එක්ස් පී ස්තාපනය වේගවත් කරමු..

SLTALKZ

.dat ෆයිල් හා .dll ෆයිල්ස් යනු මොනවාද?

SLTALKZ

බයෝස් (BIOS) කියනේ මොකක් ද?ඉන් ඉටු වන කාර්යයන් මොනවාද?

SLTALKZ