අද අගෝස්තු පළමුවැනි බදාදා....

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් විසිහතරවෙනි බ්‍රහස්පතින්දා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් දාහතරවෙනි සඳුඳා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් දහතුන්වෙනි ඉරිදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් දොළොස්වෙනි සෙනසුරාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් අටවෙනි අඟහරුවාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් හත්වෙනි සඳුඳා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් හයවෙනි ඉරිදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් පස්වෙනි සෙනසුරාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් හතරවෙනි සිකුරාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් තුන්වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් දෙවෙනි බදාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද නොවෑම්බර් පළවෙනි අඟහරුවාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද ඔක්තෝබර් තිස් එක්වෙනි සඳුඳා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද ඔක්තෝබර් විසිනමවෙනි සෙනසුරදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද ඔක්තෝබර් විසිඅටවෙනි සිකුරාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද ඔක්තෝබර් විසිහත්වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද ඔක්තෝබර් විසිපස්වෙනි බදාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද ඔක්තෝබර් විසිපස්වෙනි අඟහරුවාදා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්

අද ඔක්තෝබර් විසිහතරවෙනි සඳුඳා

නවින්ගෙ දිනපොතෙන්