"සරාජාත් බය ද මට ?"

අනිත් කොණ - The Other End

මට මතකයි ... අවුරුදු කාලෙට

අනිත් කොණ - The Other End

චේරන් ලියූ සලාද දවස්

අනිත් කොණ - The Other End

බෙහෙත් එක්කම ලොසින්ජරයක් දීලා ඔළුව අතගාන කතාබහක්

අනිත් කොණ - The Other End

නැවත පාවිච්චිය !

අනිත් කොණ - The Other End

ඔබේ දරුවා W sitting ද ?

අනිත් කොණ - The Other End

සිරීපාදේ දරු ප්‍රසූතිය

අනිත් කොණ - The Other End

මතක පාඩම් !

අනිත් කොණ - The Other End

අරුම පුදුම හිඟන්නෙක්

අනිත් කොණ - The Other End

කෑම කවන මන්තර

අනිත් කොණ - The Other End

මුහමාලේ සුළඟ

අනිත් කොණ - The Other End

ඉන්දියාව ද කියවන සායනික සටහන් නොවේ ! India reads Sayanika Satahan nove ...

අනිත් කොණ - The Other End

The social function of music...

අනිත් කොණ - The Other End

වැහෙන කතා

අනිත් කොණ - The Other End

මකරා ගල ...( dragon rock )

අනිත් කොණ - The Other End

සිස්ටම් චේන්ජ්....

අනිත් කොණ - The Other End

ගිනි වැදුණු විශ්වයක තොරතුරු

අනිත් කොණ - The Other End

2021 හෙවත් ගිය අවුරුද්දේ අද වගේ දවසක

අනිත් කොණ - The Other End

අපෙත් නැවෙන මහපට ඇඟිලි, බාලගිරි දෝස සහ බඩ කැසීම්

අනිත් කොණ - The Other End

පහන් තරුව අද්දර සිට ලියමි

අනිත් කොණ - The Other End