“ ඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කරන මෘදුකාංග ! “

I Tech More Blog

මුදල් නොගෙවන, PTC/ BUX Site 936 ක්

I Tech More Blog

“අනුන්ගෙ ඊමේල් එකවුන්ට් හැක් කරන්න ඕනද/එපාද ? “

I Tech More Blog

පරිගණකයේ හාඩ් ඩිස්කයේ අයිකන් වෙනස් කරමු.

I Tech More Blog

අ.පො.ස උ .පෙ 2011 ‍ෙභෟතික විද්‍යාව බහුවරණ පිළිතුරු (නව නිර්දේශය) G.C.E. (A/L ) Examination 2011 Physics MCQ Answers (New Syllabus)

I Tech More Blog

අ.පො.ස උ .පෙ 2011 ‍ෙභෟතික විද්‍යාව බහුවරණ පිළිතුරු (පැරණි නිර්දේශය) G.C.E. (A/L ) Examination 2011 Physics MCQ Answers (Old Syllabus)

I Tech More Blog