නුඹ එන්න සීරුවට - ඒ වරම මට දෙන්න

අරුණැල්ල

ලෝකෙත් එක්ක හැප්පෙන්න යන ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සෙට් එකකට ඔබෙන් උදව්වක් ඕන!!

අරුණැල්ල

ලෝකෙත් එක්ක හැප්පෙන්න යන ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සෙට් එකකට ඔබෙන් උදව්වක් ඕන!!

අරුණැල්ල

සඳ දිය වී සුනිල දියේ - අහස යටින් ඉරක් පිපේ

අරුණැල්ල

සඳ දිය වී සුනිල දියේ - අහස යටින් ඉරක් පිපේ

අරුණැල්ල

දහම් සදහම් ගැටුම

අරුණැල්ල

වියැළුණු සිතක්

අරුණැල්ල

වියැළුණු සිතක්

අරුණැල්ල

සඳ - හිරු - තරු

අරුණැල්ල

සඳ - හිරු - තරු

අරුණැල්ල

අහවර පෙමක්

අරුණැල්ල

දුම්රියේ දී ඇය ව දුටුවෙමි!

අරුණැල්ල

සුමනෝ (ගීතයක් හා බැඳුණු කතාවක්)

අරුණැල්ල

බලාපොරොත්තුව

අරුණැල්ල

අවසානයේ සමනලයා මිය ගියේ ය.

අරුණැල්ල

අරුත නුඹ නම්

අරුණැල්ල

අරුත නුඹ නම්

අරුණැල්ල

අවසානයේ සමනලයා මිය ගියේ ය.

අරුණැල්ල

අද අපේ රිසල්ට්ස් cover of අද අපේ තාත්තා - Ruhuna RockzZz

අරුණැල්ල

අද අපේ රිසල්ට්ස් cover of අද අපේ තාත්තා - Ruhuna RockzZz

අරුණැල්ල