ජීවිතේ චාටර්ද මෙතරම්. . . .

from milan with love

සිරගත මිතුර. . .පසුවදනක්.

from milan with love

LIVING TOGETHER නොහොත් මගේ සින්තටික් ප්‍රේමය.

from milan with love

කෙහෙල්මල් ශිෂ්ටාචාරය. . .

from milan with love

මගේ පාපොච්චාරණය නොහොත් psycho poem එක.

from milan with love

සිරගත මිතුර...

from milan with love

මගේ කුරුසිය......

from milan with love

මිලානෝ හීතලට මගෙ සිහින ගල් විණ...

from milan with love

තිත්ත ඇත්ත..

from milan with love

ආරම්භය ලෙස මගේ දිනපොතෙන් පිටුවක්.......

from milan with love