පියාපත් ලැබී 37

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී 36

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී 35

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී 34

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පෙම . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී 33

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී 32

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී 31

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී 30

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

විසිනමවෙනි කොටස . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී 28

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

ජයමල්ල . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 27

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 26

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 25

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

නසරූදින්ගේ කවට . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 24

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 23

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 22

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 21

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴