අවුරුදු කෑම

හුටපටය

බලා හිදිමි

හුටපටය

ඔබ වෙනුවෙන්

හුටපටය

නුඹ දන්නවනම් . . .

හුටපටය

යාලුවෝ හැමදාටමයි . . .

හුටපටය

සොයමි ඔබ මා ලගම ...

හුටපටය

මා පෙම් කළ . .

හුටපටය

ආදර කතාවේ නිමාව

හුටපටය

ලොකුකම, කුහකකම හා උඩගුකම

හුටපටය

සුබ නව වසරක් වේවා !

හුටපටය

කෙල වීම . .

හුටපටය

මගේ ආදර කතාව

හුටපටය

නෙතු අතර . . .

හුටපටය

නිකමට . . .

හුටපටය

C#

හුටපටය

නුඹ මා ලග අදත් . . .

හුටපටය

වන්දා

හුටපටය

සුවද මල නුඹ . . . .

හුටපටය

කටාරම

හුටපටය

වෙන් වෙන්න බෑ අපට

හුටපටය