සමුගැනීම.

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?

“ජාතික නිරුවත් වෙරළ තීරය” විවෘත්ත කිරීමේ ජාතික මහෝත්සවය

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?

“විපක්ෂයේ බත් බැලයන්ට ජනතාවගෙන් ඉලපත් පහර” – ලිපියට පිළිතුරක්

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?

නිමල් බාස් සහ චාමි සෑම්

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?

ඇනෝනිමස් ආතල් – එන්න සිරිදාසගේ ඉරුණු කලිසමට හිනාවෙන්න

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?

බලා-හිදීම

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?

මල් පිබිදෙන එක වසන්ත සමයෙක?

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?

අකුරක් කියන්න

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?

ඔයා “ගොළු හදවත” කියවලා තියෙනවද?

හැන්දෑව | හෙට එච්චර කළුවර නැහැ ?