50. වසර පනහක හෙවත් දසක පහක මතක

සිහි සටහන්

48. මගේ ඉංගිරිසි ආලය හෙවත් “මං හිතුවෙ සර්ලා ඉන්දියන්කාරයෝ කියලා”

සිහි සටහන්

C. දයාසේන ගුණසිංහ ගාමිණී සුමනසේකර ‘පිය මිතුරා’ ට ලියූ කවිය

සිහි සටහන්

47. දිවයිනේ “ජෝන් ඩෝ” ලා දයාසේන ගුණසිංහයන්ගේ මිනියෙනුත් පළිගත් හැටි

සිහි සටහන්

46. බුදුන් මැරීම

සිහි සටහන්

45. මරණයට සෙන්ටිමීටර දහයක් නුදුරින්

සිහි සටහන්

44. “මම මිනිහෙක් මැරුවා, චානුක සර්” හෙවත් සඳරු සමඟ දවසක්

සිහි සටහන්

43. දුරු රටක වෙනස් මිනිසකු වීම හෙවත් මගේ සරසවි ප්ලේ-ලිස්ට් එක

සිහි සටහන්

42. මගේ පළමු පෙම්පත (My first love letter)

සිහි සටහන්

41. මිහිදන් කළ මතක හෙවත් මගේ උසස් පෙළ ප්ලේ-ලිස්ට් එක

සිහි සටහන්

40. ජනාධිපතිවරණය 2015 ජනවාරි 8 (දෙවැනි කොටස)

සිහි සටහන්

39. ජනාධිපතිවරණය 2015 ජනවාරි 8 (පළමුවැනි කොටස)

සිහි සටහන්

38. ජෝන් බාස්ගේ මිනීමැරුමේ සැඟවුණු අභිරහස

සිහි සටහන්

38. ජෝන් බාස්ගේ මිනීමැරුමේ සැඟවුණු අභිරහස

සිහි සටහන්

37. ගුණරත්න අයියා

සිහි සටහන්

37. ගුණරත්න අයියා

සිහි සටහන්

36. දකුණේ මෙන්ම උතුරෙත් හිරු නැඟෙයි උදේ

සිහි සටහන්

36. දකුණේ මෙන්ම උතුරෙත් හිරු නැඟෙයි උදේ

සිහි සටහන්

35. දයාසේන ගුණසිංහ (1936 – 1996) : පහළොස් වැනි අනුස්මරණය

සිහි සටහන්

35. දයාසේන ගුණසිංහ (1936 – 1996) : පහළොස් වැනි අනුස්මරණය

සිහි සටහන්