දැනු‍ෙම් ප්‍රඥාව, දැනුමින් තොර ප්‍රඥාව සහ කුනු ගොඩ

සිතිඡයෙන් එහා

දෙවියො ඉන්නවද?

සිතිඡයෙන් එහා

බුදුහාමුදුරුවන්ට වැරදුනාද?

සිතිඡයෙන් එහා