දෙක තමයි!

සසනද

නො"කී"යාම ගෙදරට ඒම [දොර නෑර ගෙට පැනීම],

සසනද

අයි.ටී සිංහලෙන්

සසනද

ඊ බොක්කෙන් 4x4ක් ද 3x3ක් ද?

සසනද

එකායි....

සසනද

හැමදාම අසාදාරනේට ලක්වෙන අය, මමත් ඇතුලුව

සසනද

මටත් ලොකර්z "ටී" එකක් ආවනෙ..

සසනද

පුල් ඔප්සන් ඔන්ලයින් පොටොසොප්...

සසනද

හැමදාම අසාදාරනේට ලක්වෙන අය..

සසනද

දෙන්නං ජම්බු

සසනද

සරල Drop Down menu එකක් blogger වලට....

සසනද

මම Flash වලින් web site එකක් හැදුවා.

සසනද

Blog එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වැඩක්...

සසනද

ඇණ වලින් බේරී Chat කිරීමට....

සසනද

Google Wave සහ මම

සසනද

මාත් එක්ක මිනී මරන්න යමුද?

සසනද

කලින් පිපුණු මල මෙන්න මෙහෙමයි.

සසනද

ලස්සන ඇන්තූරියම් මලක් ......

සසනද

මටම හරියන මගේම යාලුවා..

සසනද

මම රතු තොප්පිය ස්ථාපිත කලානෙ….

සසනද