සත්‍යය සොයන මිනිසා... පෙනෙන සත්‍යය වසා දමයි...

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

අඤ්ඤයගෙ හීනය (Agnjayas’ dream)

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

මංගල රාත්‍රියේදී, කලින් පෙම්වතා ගැයූ ගීතය.....(based on a true story)

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

කණ පලාගන්ඩ එපා !

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

මා සිත නිවා සනසවා ගිය දෑස කාගෙදෝ...

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

ඔබ සංගීතය රසවිඳින්නේ කෙසේද?

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

එක මලට පෙම් කල මිත්‍රයාගේ හඬින් ගීතයක්.

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

සරසවියේ සැඟව ගිය අපේ ආදරේ....

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

අඤ්ඤයාගේ දෙවන හරඹය. (සදේ දු‍ටු ඔබෙ රුව)

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...

සංගීත අඤ්ඤයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය.....

සංගීත අඤ්ඤයාගේ හරඹ...