චිත්‍රාල් සෝමපාල

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

චිත්‍රාල් සෝමපාල

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ස්කයිප් ප්‍රශ්නයට විසඳුම (2011/6/8)

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ස්කයිප් ප්‍රශ්නයට විසඳුම (2011/6/8)

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ස්කයිප් වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මෙන්න විසඳුම

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ස්කයිප් වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මෙන්න විසඳුම

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ෆොලොක් සේවා නවතයි!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ෆොලොක් සේවා නවතයි!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ඔබේ හඬ_නොමකන්න_Mr BULB!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ඔබේ හඬ_නොමකන්න_Mr BULB!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

හුණු වටය

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

හුණු වටය

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

මීලඟ නැවතුම!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

මීලඟ නැවතුම!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

සිසිල දැනෙනා විටක මසිතේ

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

සිසිල දැනෙනා විටක මසිතේ

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප