ආදරය යනු කුණුහරුපයක් වූ රටක......

වීදුරු ගෙවල්............

ආදරය යනු කුණුහරුපයක් වූ රටක......

වීදුරු ගෙවල්............

සංක්‍රාන්තිය...

වීදුරු ගෙවල්............

සංක්‍රාන්තිය...

වීදුරු ගෙවල්............

වැල්ලේ ලියවුණු ජීවිත...

වීදුරු ගෙවල්............

වැල්ලේ ලියවුණු ජීවිත...

වීදුරු ගෙවල්............

හඳ කඩාගෙන වැටුණා හදෙන් පලුවක් ගලවගෙන...

වීදුරු ගෙවල්............

හඳ කඩාගෙන වැටුණා හදෙන් පලුවක් ගලවගෙන...

වීදුරු ගෙවල්............

හිඟන්නාගේ අවුරුදු තෑග්ග

වීදුරු ගෙවල්............

හිඟන්නාගේ අවුරුදු තෑග්ග

වීදුරු ගෙවල්............

ඇගේ කතාව.....

වීදුරු ගෙවල්............

ඇගේ කතාව.....

වීදුරු ගෙවල්............

අපිට පිස්සු ඕයි !!!

වීදුරු ගෙවල්............

අපිට පිස්සු ඕයි !!!

වීදුරු ගෙවල්............

මම නිදහස් වුණෙමි! ඔබ නිදහස්ද?

වීදුරු ගෙවල්............

මම නිදහස් වුණෙමි! ඔබ නිදහස්ද?

වීදුරු ගෙවල්............

100, 2 සහ ඌ...

වීදුරු ගෙවල්............

100, 2 සහ ඌ...

වීදුරු ගෙවල්............

හීන දුරයි ඒරොප්පෙට...

වීදුරු ගෙවල්............

හීන දුරයි ඒරොප්පෙට...

වීදුරු ගෙවල්............