මොනිටරයෙන් 3D ෆිල්ම් බැලීම

වාසලගේ සටහන්......

ආදරණීය ගුරුතුමනි......

වාසලගේ සටහන්......

ජීවිතය ගඟක්ලු....

වාසලගේ සටහන්......

මගේ නොවන නිසාවෙන්...

වාසලගේ සටහන්......

පරිස්සමින්...!

වාසලගේ සටහන්......

ගහකොළ හා සංවර්ධනය....

වාසලගේ සටහන්......

නුඹේ උණුහුම......

වාසලගේ සටහන්......

ආයෙමත්....

වාසලගේ සටහන්......

ඉගිල ගිය ඔබට.....

වාසලගේ සටහන්......

නෙතේ කඳුලු මං නිසාද...?

වාසලගේ සටහන්......

මගේ පැතුම....

වාසලගේ සටහන්......

ඇවිත් යන්න එන්න....

වාසලගේ සටහන්......

අතරමං වෙලා මං....

වාසලගේ සටහන්......

ඒ අපි වෙනුවෙන් නේද....

වාසලගේ සටහන්......

අලුත් වැඩකට අතගැහුවා.....

වාසලගේ සටහන්......

ඇයි මම......

වාසලගේ සටහන්......

නොමිලේ,හොඳම එක......

වාසලගේ සටහන්......