විලිවසාගත් රෙදිකඩකට අන්ධ වුනේ ඇයි?

ලුණුමිරිස්

අපෙන් ගිලිහෙන බැතිබර දවසෙක, පුංචි පුතුට අටපට්ට්මක්

ලුණුමිරිස්

ලියනවාටත් වඩා දෙයක් වෙනුවෙන්

ලුණුමිරිස්

“කටුනායක” සහ “කටුන යකා”

ලුණුමිරිස්

ලියන්න පටන් ගත්තා…

ලුණුමිරිස්

ලුණුමිරිසට පෙරවදනක්

ලුණුමිරිස්