උතුරු නැගෙනහිර සිoහල නම් ගම්

ලංකතා | Lankatha

දශම තිත…. (The Decimal point)

ලංකතා | Lankatha

ශුන්‍යය_ The Zero

ලංකතා | Lankatha

රට _ The Country

ලංකතා | Lankatha

පච ඉන්දියාවට පජාත වීම_ Begging from India

ලංකතා | Lankatha

The Pillars of the Earth | මිහිකත දරා සිටින කුළුණු

ලංකතා | Lankatha

සිංහළේ අංගං සටන්

ලංකතා | Lankatha

නවක වධය _ Rag

ලංකතා | Lankatha

Untitled Post

ලංකතා | Lankatha

සොයුරු දමින් බැඳී රණවිරුවෝ / Band of Brothers

ලංකතා | Lankatha

Game of Thrones

ලංකතා | Lankatha

උපදේශකවරු

ලංකතා | Lankatha

එකුත් විසිපස් වසරක් සමරණ ආනන්දය

ලංකතා | Lankatha

මොකක්ද මේ උද්ධමනය……..?

ලංකතා | Lankatha

මල්ලිගෙන් අක්කට අයුතු යෝජනාවක්……?

ලංකතා | Lankatha

උතුම් වස්තුව

ලංකතා | Lankatha

කාලය – Time

ලංකතා | Lankatha

මගේ එලාම් එක

ලංකතා | Lankatha

මිරිහානේ පැහැර ගැනීම

ලංකතා | Lankatha

MBBS Sri Lanka

ලංකතා | Lankatha