කලකට පෙර රේඩියෝ වැඩසටහන් ගැන මතකය අවුස්සමුද?

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

දහම් පාසලේදී කල කුමන්ත්‍රණය..

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

ගුවන් විදුලිය සොයා ගත්තේ මාකෝනි නොවේ!

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

බබාලගේ කතාවක්.........

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

තේ හැදිල්ල ගැන තවත් කතාවක්.....

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

තේ හදන ලාබම ක්‍රමය මෙන්න!

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

ජනමාධ්‍ය අවුරුදු සම්පත්දාරීන්ට

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

the defeat(මාර පරාජය)

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

විදුලි මිතුරු 7 , වය(ර්) නැති ලෝකයක්!

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

ප්‍රේමය

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

අදහසක්……………………

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

විදුලි මිතුරු 4

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

විදුලි මිතුරු 3

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

විදුලි මිතුරු 2

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

විදුලි මිතුරු

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

ඌන පූර්නයක්

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

විප්ලවය

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

කෙටි කතාවක් නොවේ............

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

වංක සිනාවෙන් අවංක සිනාවට....................

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........

සේකර........

මුනි වත් හදවත් විවර කරනු වස්..........