උණුහුම

මල් මී

කදුළු කැට

මල් මී

මගේ රත්තරන්

මල් මී

ඔය ඇස් තුලම

මල් මී

දුක තුලින් හිනාවෙන්න

මල් මී

පූරා වසරක්

මල් මී

දෙනත්

මල් මී

අමිල සෙනෙහස

මල් මී

වරදක්

මල් මී

සිතක් ඇත

මල් මී

අසීමිතව ආදරෙයි

මල් මී

ප්‍රර්ථනාව

මල් මී

ඔබේ සිත ලග

මල් මී

ආදර හැගුම

මල් මී

හරිම පුදුම දෙයක්

මල් මී

රන් සිතුවිල්ල

මල් මී

පෙම්වත් දැහැන

මල් මී

ඔබ දුන්නු සුවදේ හැංගිලා,

මල් මී

නව වසරක්

මල් මී

උදුවප් සීතලේ

මල් මී