උබුන්ටු ලිනක්ස් සඳහා ඉබේ වෙනස් වන wallpapers සාදා ගන්නා ආකාරය - How to create a wallpaper slideshow in Ubuntu

මගේ සටහන්

උබුන්ටු ලිනක්ස් සඳහා ඉබේ වෙනස් වන wallpapers සාදා ගන්නා ආකාරය - How to create a wallpaper slideshow in Ubuntu

මගේ සටහන්

මොහොතක් සිතන්න -Think for a while

මගේ සටහන්

මොහොතක් සිතන්න -Think for a while

මගේ සටහන්

XAMPP භාවිතයෙන් ලිනක්ස් වලදී ඔබේම server එකක් නොමිලේ( හා පහසුවෙන්) අටවා ගන්නා ආකාරය - Easily and freely create a server for yourself using XAMPP

මගේ සටහන්

XAMPP භාවිතයෙන් ලිනක්ස් වලදී ඔබේම server එකක් නොමිලේ( හා පහසුවෙන්) අටවා ගන්නා ආකාරය - Easily and freely create a server for yourself using XAMPP

මගේ සටහන්

Blogger සඳහා නිවැරදිව Domain එකක් set up කරගන්නා ආකාරය - How to setup a domain for Blogger correctly

මගේ සටහන්

Blogger සඳහා නිවැරදිව Domain එකක් set up කරගන්නා ආකාරය - How to setup a domain for Blogger correctly

මගේ සටහන්

ආදරණීය followersලා වෙතයි - To my dear Followers...

මගේ සටහන්

ආදරණීය followersලා වෙතයි - To my dear Followers...

මගේ සටහන්

කලකට පසුව නැවතත්....

මගේ සටහන්

Happy Birthday To Me......!

මගේ සටහන්

උබුන්ටු Tweak - Ubuntu Tweak

මගේ සටහන්

ඉවරායී............................

මගේ සටහන්

තවත් ගොන් කවි කීපයක්......

මගේ සටහන්

ජීවිතේ

මගේ සටහන්

තවත් එක් අමුතු කතාවක්

මගේ සටහන්

අංක විස්තරේ

මගේ සටහන්

The Beauty and the cruel hearted Beast

මගේ සටහන්

මොරටු මැවිසුරුවා

මගේ සටහන්