මිරිගුව

මගේ කවි පොත / Inside My Poem Book

තෙලිතුඩ

මගේ කවි පොත / Inside My Poem Book

කුලුදුල් ප්‍රේමය

මගේ කවි පොත / Inside My Poem Book

වේසගන

මගේ කවි පොත / Inside My Poem Book

රාත්‍රිය

මගේ කවි පොත / Inside My Poem Book

ඉඩෝරය / Living With Drought

මගේ කවි පොත / Inside My Poem Book

ගෙඹි කුමාරයාගේ කවිය

මගේ කවි පොත / Inside My Poem Book

පිදුම

මගේ කවි පොත / Inside My Poem Book