තාරකා විද්යාඥයින් මුළු විශ්වයේම පැරණිතම තාරකාවක් සොයාගෙන ඇත

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

2018 CB ග්‍රාහකය අද දින පෘතුවියට ඉතාම ආසන්නයෙන් ගමන් කරනු ඇත

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

ශ්‍රී ලංකාව තුල තාරකා විද්‍යාව ප්‍රචලිත කිරීමට පුරෝගාමී වුනු මර්වින් ප්‍රනාන්දු පියතුමා

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

කෙප්ලර් 90 තාරකාව වටා උපග්‍රහයන් 8 දෙනෙක් !

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

ඔබේ පාසලේ තාරකා නිරීක්ෂණ කදඋරක් පැවෙත් වීමට

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

අතීතය හා අනාගතය හරහා පාලමක්

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

විශාල ග්‍රහකයක් වටා පිහිටි වලලු පද්දතියක්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

මිනිසා විසින් කල නිර්මාණයක් ගිය වැඩිම දුර!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

පර්සීඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව - අගෝස්තු 11,12,13

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්