කේ. ජයතිලක.

මකබාස්

ලැජ්ජයි - විලිලැජ්ජයි! -Taboo Subjects වාරණය

මකබාස්

Phonix, SAL 9000 and Dreams

මකබාස්

හිතන්ට නිදහස- ලියන්ට කියන්ට නිදහස- බනින්ට නිදහස ඇති රට- මේ උත්තම රට

මකබාස්

ජපුර ඉන්දරේ, fashonable nonsense, LTTE සහ හුජ්ජා කිරීමේ නිදහස.

මකබාස්

FACEBOOK තුල "මම" මාකට් වීම

මකබාස්

සොයුරු පෙම

මකබාස්

අසංසදයේ මහා සභා රැස්වීම සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස

මකබාස්

කවන්ධයක කතන්දරය

මකබාස්

ස්වප්න මෝචනය වූ සිතුවිලි සහ E.O. Wilson

මකබාස්

අශෝක හඳගම සහ අධෝවාත වලින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම.

මකබාස්

තුම්මුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ "බයි" ප්‍රොඩක්ට්ස් හෙවත් හැල ගෙම්බෝ.

මකබාස්

නදීක ගුරුගේ- වැද්දෙක් නොවන වැද්දෙකුගෙ සිංදු විලාපය.

මකබාස්

නලින් ද සිල්වා, සිරස සහ string theory

මකබාස්