රතියෙහි දෙරැයක්

පරිවර්තන....

සැන්දෑව

පරිවර්තන....

අතු අග තුරුපත

පරිවර්තන....

රැයේ රන් මදිරා කුසලාන

පරිවර්තන....

නිද්‍රාව

පරිවර්තන....

අ(න)වබෝධය

පරිවර්තන....

සිතිවිල්ල

පරිවර්තන....

බෂෝගේ* පැල්පත

පරිවර්තන....

මැදියම් රෑ හන්දියේ බේකරිය

පරිවර්තන....

නැති වූ දේවල්

පරිවර්තන....

ගංගාවක්

පරිවර්තන....

ජපානයේ වනගත ගිරිකඳුරක නටබුන්වන පැරණි බුදුරුවක්

පරිවර්තන....

පුනරාගමනය

පරිවර්තන....

හිමිදිරිය

පරිවර්තන....

හේමන්තයට...

පරිවර්තන....

නස්රුදීන්ගේ කතා II

පරිවර්තන....

ඔබ පුන්සඳ වේද නැතහොත් හිරු මඬලම වේද

පරිවර්තන....

සංවේදනා

පරිවර්තන....

ඔබට පෙම් කරමි මම

පරිවර්තන....

ගංදිය

පරිවර්තන....