වයසට ගියත් හවසට ගෙදර

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

දේව දාසී පුහුල් දෝසී

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

දුමින්ද සිල්වා රෝහලේ...!

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

සිරසට දරුණු ප්‍රහාරයක්

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා වෙත

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

අතිගරු කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් අගරදගුරු තුමා වෙත

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

"හෙළයේ මහා නළු" ජැක්සන් ඇන්තනී වෙත..

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

සරත් අමුණුගම වෙත....

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

කාළ ගුණේ ලොක්කා වෙත..

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

මහ බැංකුවේ අධිපති තුමා වෙත..

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

විභාග කොමසාරිස් වෙත...

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

සරත් එන් සිල්වා වෙත..

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

ගුඩ් බායි ගඩාෆී

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

සූත්තර පුංචා වෙත...

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

ටෙමිල් සෝ වානා.....

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

වඩු කුරුල්ලා

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

ජෙප්පෝ වෙත..

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....

තොටුපල හා රුවල් නැව..

පද්‍ය - කවි - ඒ වගේ ඒවා....