ආදරය , sex අතර ඔබ හා මම.!

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

ආදරය , sex අතර ඔබ හා මම.!

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

නො එන ගමනක් යන්නට..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

නො එන ගමනක් යන්නට..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

නොවිදු ජිවිතය

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

නොවිදු ජිවිතය

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

ගුගල් + ඇත්තටම වෙනසක් කලාද?

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

ගුගල් + ඇත්තටම වෙනසක් කලාද?

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

‍ටුවිටරෙ සහ ලාන්කීය වෙළද නාම..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

‍ටුවිටරෙ සහ ලාන්කීය වෙළද නාම..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

අපිට ඇති..ඇයට නැති

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

අපිට ඇති..ඇයට නැති

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

හීන...

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

හීන...

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

Who wil cry when i die ?

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

Who wil cry when i die ?

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

අක්කණ්ඩිය නුබ වෙනුවෙන්..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..

අක්කණ්ඩිය නුබ වෙනුවෙන්..

නිසල් ගේ සිතුවිලි..