දැනගෙන නමස්කාරය කියමු… (Namaskar)

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu

ඔබත් අදම නිර්මල දහමට එන්න… (Visit "Nirmala Dahama")

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu

චිත්තල පබ්බත (Sithul Pawwa)

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu

බුද්ධගයාව බේරාගත් උත්තමයා (Anagarika Dharmapala)

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu

සිත යනු … (What is Mind - I)

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu

මොකද්ද ඇත්ත ධර්ම චක්‍රය ? (Real Dhammachakra)

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu

මවු පිය උවටැන් කළ ගිජුලිහිණියා (Gijjha Jathaka)

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu

නිමිත්ත… (Auspice)

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu

ඇසළ පෝය (Significance of Esala Poya Day)

නිර්මල දහම සොයමු - Nirmala Dahama Soyamu