ගිලෙන්නට කැමති මම

නිකමට වගේ

ජීවත් වීම සඳහා මිය යා යුතු මම

නිකමට වගේ

ගේට්ටුවට උඩින් පැන්න මම

නිකමට වගේ

ජීවිතයත් මරණයත් අතර මම

නිකමට වගේ

අනේ මාව බේර ගනිං

නිකමට වගේ

පොල් ගෙඩියක් කැප කළ මම

නිකමට වගේ

මම, ෂොපිං බෑගය සහ ඇය

නිකමට වගේ

කණාමැදිරි එළියටත් බය මම

නිකමට වගේ