එක දවසක් හැන්දෑවක – පරණ කතාවක්

නවම් මාවත

එක දවසක් හැන්දෑවක – පරණ කතාවක්

නවම් මාවත

ආදරණීය රිදුම – 04

නවම් මාවත

ආදරණීය රිදුම – 04

නවම් මාවත

ආදරණීය රිදුම – 03

නවම් මාවත

ආදරණීය රිදුම – 03

නවම් මාවත

ආදරණීය රිදුම – 02

නවම් මාවත

ආදරණීය රිදුම – 02

නවම් මාවත

ආදරණීය රිදුම – 01

නවම් මාවත

ආදරණීය රිදුම – 01

නවම් මාවත

කුණු කවි

නවම් මාවත

කුණු කවි

නවම් මාවත

අමතකද මචං උඹට … ? [අමතක වීම වෙලාවකට හරිම කාලකණ්නි දෙයක්]

නවම් මාවත

අමතකද මචං උඹට … ? [අමතක වීම වෙලාවකට හරිම කාලකණ්නි දෙයක්]

නවම් මාවත

මම කවුද ?

නවම් මාවත

මම කවුද ?

නවම් මාවත

සංස්කෘතික ඝාතන …..

නවම් මාවත

සංස්කෘතික ඝාතන …..

නවම් මාවත