අලුත් අවුරුදු තෑග්ග... Bhasha Dictionary

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

අලුත් අවුරුදු තෑග්ග... Bhasha Dictionary

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

සසඳ සසඳ... - මා ගැයූ තවත් ගීයක් ඔබේ රසවින්ඳනයට...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

සසඳ සසඳ... - මා ගැයූ තවත් ගීයක් ඔබේ රසවින්ඳනයට...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

මාගේ ප්‍රථම පුවත්පත් සාකච්ඡාව - සියලු ශ්‍රී ලාංකික නවක ව්‍යවසායකයින්ට දිරියක්ම වේවා!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

මාගේ ප්‍රථම පුවත්පත් සාකච්ඡාව - සියලු ශ්‍රී ලාංකික නවක ව්‍යවසායකයින්ට දිරියක්ම වේවා!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ජංගම දුරකථන සඳහා ප්‍රථම සහ එකම ශබ්දානුකූල සිංහල යතුරුපුවරුව, "භාෂා හෙළකුරු" එළිදකී!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ජංගම දුරකථන සඳහා ප්‍රථම සහ එකම ශබ්දානුකූල සිංහල යතුරුපුවරුව, "භාෂා හෙළකුරු" එළිදකී!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ජංගම දුරකථනයෙන් සිංහල/දෙමළ වෙබ්පිටු පැහැදිලිව බලන්න - SETT Browser for Android - මාගේ කේවල ව්‍යාපෘතිය!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT Browser සිංහල/දෙමළ ජංගම වෙබ් බ්‍රව්සරය mBillionth South Asian Mobile Awards 2011 හී දී ජාත්‍යන්තර සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි ෴

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT Browser සිංහල/දෙමළ ජංගම වෙබ් බ්‍රව්සරය mBillionth South Asian Mobile Awards 2011 හී දී ජාත්‍යන්තර සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි ෴

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ඔබේ සිංහල බ්ලොගය/වෙබ් අඩවිය සිංහල සහය ඇති/නැති ඕනෑම පරිගණකයකින් කියවිය හැකි කරවන්න - SETT Unicode Decoder - තවත් නිර්මාණයක්...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ඔබේ සිංහල බ්ලොගය/වෙබ් අඩවිය සිංහල සහය ඇති/නැති ඕනෑම පරිගණකයකින් කියවිය හැකි කරවන්න - SETT Unicode Decoder - තවත් නිර්මාණයක්...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

ජංගම දුරකථනයෙන් සිංහල/දෙමළ වෙබ්පිටු පැහැදිලිව බලන්න - SETT Browser for Android - මාගේ කේවල ව්‍යාපෘතිය!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT Browser for Android වීඩියෝ දර්ශන පෙළ නරඹන්න

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT Browser for Android වීඩියෝ දර්ශන පෙළ නරඹන්න

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETTdeco හෙවත් SETT යුනිකේත විකේතකය ගැන විජය පරිගණක සඟරාවේ පළවෙයි...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETTdeco හෙවත් SETT යුනිකේත විකේතකය ගැන විජය පරිගණක සඟරාවේ පළවෙයි...

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT යුනිකේත විකේතකය: Updates - දැන් Internet Explorer සඳහාත් සහය දක්වයි!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts

SETT යුනිකේත විකේතකය: Updates - දැන් Internet Explorer සඳහාත් සහය දක්වයි!

ධනිකගේ සිතුවිලි | Dhanika's Thoughts