පතිවත ඇඳිවත දමපිය ඉවත මොහොතකට...

තවත් එක පිටුවක්

මනමාලියක් බලන්න ගියා

තවත් එක පිටුවක්

පැණිකම

තවත් එක පිටුවක්

ලැජ්ජාව

තවත් එක පිටුවක්

පාළම

තවත් එක පිටුවක්

මෙලෝ රහක් නැතුව

තවත් එක පිටුවක්

අතරමග

තවත් එක පිටුවක්