දරුවන්ට අවශ්‍ය සැබෑ ආදරය ලැබෙනවාද???

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

නැවතත් ලියන්න පටන් ගතිමි…

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

Mrs. Nishanthi Gunasekara farewells to Aruna Sir, Mahesh Sir and Thishara Mis.

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

Mrs. Nishanthi Gunasekara farewells to Aruna Sir, Mahesh Sir and Thishara Mis.

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

පාසලක ඉන්නා කලහකාරී පිරිස්….( Mobs In a typical Public School in Sri Lanka)

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

පාසලක ඉන්නා කලහකාරී පිරිස්….( Mobs In a typical Public School in Sri Lanka)

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

අපි අළුත් නිවසකට ගියෙමු.

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

අපි අළුත් නිවසකට ගියෙමු.

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

ඉතිහාසය එඩිට් කරමින් නැවත ලියමි. අළුත් කතාවක් පටන් ගත්තෙමු.

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

Untitled Post

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

එදා, අද සහ නැති වේගෙන යන හෙට

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

තොරතුරු තාක්ෂණයේ තවත් එක සත්‍ය කතාවක අවසාන් දිග හැරීම

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).

සන්ධ්‍යාගේ නව නිවස “සයිබර් සෙවන”

තරුණ ගුරුවරයකුගේ සටහන්(A young teacher’s thoughts).