අහසේ තැනූ ස්කයි නෙට්වර්ක්...

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

ස්තූතියි...

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

අපිත් අද ලෙඩ නිවාඩු..

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

SLT Trade Union Actions

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

New Year

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

හදන්න බැරි ස්පීඩ් එකකින් කැඩෙන CDMA

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන්ගේ වැරදි වලට පව් නැත

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

sri lanka telecom calanders

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

රොඩ්ඩ අස්කල හැටි..(Rodney's Leaving)

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

The bonus season of telecom

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

කරාටි ඉංජිනේරුවා....

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

පෙට්‍රල් ගැසීම....

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය,....

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

ඉන්ටර්නෙට් මේ ඇතිද???

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

නාමල් සහ රන්ජිත්.....

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

නිල ඇඳුම

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

ඩෝසර බෙදීම

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

ස්කයි නෙට්වර්ක්(Sky Network)

ටෙලිකොම් නිසඳැස්

CDMA

ටෙලිකොම් නිසඳැස්