අමතකය නුබ හට

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

Untitled Post

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

ආදරයේ මිහිරි රස

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

දුම්රියපොල පෙම්වතුන්ගේ සරසවි උයන

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

රුවල් ඉරී ගිය නෞකාවේ

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

දෛවයෝගයකින්........

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

ආයෙත් ක‍වදාද එන්නේ

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

අහස වගේ මව් සෙනෙහස

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

ඔබට මට හමුවුන සැබැ මිනිසෙක්

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

කෑලි වල‍ට කැඩුනු මගේ හදවත.....

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

වසන්තයේ මල් ගෙනිච්චට මල් කිව්වේ නැහැනේ කොච්චර ලස්සනද කියලා....

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

නුඹට බැදුනු ප්‍රේමයේ නමින්...

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

මිහි මත වු සොදුරු සිතුවමක් විය නුඹ

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

නිවන් ගමන දිගු කර තව එක භවයක්

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

මිනිසුන් වෙමු අපි හැමදාමත්....

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය

සෙනෙහෙ සිතින්

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය