කෘතගුණ පුද පඳුරු ගෙන, ඔබේ දෙපාමුළට, එනවා සත්තමයි...

ජීවිතය විඳින්න...

සුභ පැතුම් ගුරුතුමනි..!

ජීවිතය විඳින්න...

සංසාර ජීවිතය...

ජීවිතය විඳින්න...

කුසුම!

ජීවිතය විඳින්න...

රකිනු මැන බුදුනට පිදූ මේ - මගේ මව්බිම සිංහලේ!

ජීවිතය විඳින්න...

එරාවුර්හි රජයෙ ඉඩම් - උන් අල්ලති බලෙන් හිටන්! දිවා රැයේ වැඩලු හිටන්... හිටන් හිටින් බලන් හිටන්!

ජීවිතය විඳින්න...

උත්තරීතර නීතිය!

ජීවිතය විඳින්න...

සැමට සාධාරණේ...

ජීවිතය විඳින්න...

ආදරණීය මෑණියනේ

ජීවිතය විඳින්න...

ඒ අමා දම් මඟ...

ජීවිතය විඳින්න...

අභය දානය...

ජීවිතය විඳින්න...

දිවි මඟ හැට විය ගෙවන උතුම් ළඳ-මා දිවි එළිකල ආදර මව් වෙත...

ජීවිතය විඳින්න...

'ටයි මාම' යන්නෙපා අනේ අප හැරදමා...

ජීවිතය විඳින්න...

ඒ අමා දම් මඟ...

ජීවිතය විඳින්න...

ලියන, කියවන ලබැඳි ඔබ හට...

ජීවිතය විඳින්න...

මල්ලී නැති අවුරුද්ද...!

ජීවිතය විඳින්න...

අවුරුදු සුභ පැතුම්...!

ජීවිතය විඳින්න...

හොඳම යාලුවගෙ මoගල දිනයේ...

ජීවිතය විඳින්න...

අම්මා...

ජීවිතය විඳින්න...