කාලය මැව් වෙනසක අරුමේ...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ප්‍රේමය නම්...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ආලය ප්‍රේමය රාගය නැති දා... මේ මනුලෝකය කෙලෙස ද පවතින්නේ...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ඔබ දැකුමෙන් යලි ජීවත් වන්නට... සිත් විය කප් අග හිරු පායන තුරු...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

කෙලෙස අදහා ගනිම්දෝ දෙවොල ඇතුළේ පහන් සොරකම් කරන බව දෙවියන්...... දේවතා එළියෙන්......

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

මෙහෙයවන සෙනෙහස...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

අමදින්නී...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

After he became my life partner...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

මේ රිදුම් නැගෙන්නේ මිහිරි මතකයද එදා මගේ හිත පිරිමැදපූ...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ස්නේහයේ සොඳුරු ප්‍රාර්ථනා…

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

මායාවේ ගැලෙන මිනිසා...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

දෝරෙගලන සිතිවිලි ...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

Untitled Post

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

හදවත දොරගුලු වසාදමන්නද

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ආගන්තුක කුරුල්ලා...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

??

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

සංසන්දනය...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

Graduation

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

මහ වැස්සේ අයාලේ ගලන සිතුවිලි...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)