අමුතු එකතුව

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

ඇහෙන, අහන්න වෙන, අහන සහ හොයාගෙන අහන ගීත

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

මට සමාවෙන්න....

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

ආදරවන්තියකගේ ආදරය

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

පාරාඡිත ආදරවන්තයෙක්

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

ලස්සන පුංචි කුමාරි

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

ආදරයද Quantum Physics වැනිය

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

මම ඔබට ආදරය කළෙමි... කරමි... කරන්නෙමි...

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

සිහින ලෝකයෙන් සැබෑ ලෝකයට

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

මම බලා සිටින්නම්...

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

අලුත් මනමාලි හා පරණ දෑවැද්ද - දෙවන කොටස

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

කඳුල ඔබ ...

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

මට මතක නෑ කවුද කිවුවෙ කියල

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

මුහුදේ මාළුවන් බොහෝ ඇත

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

හඳ, අපි සහ ආදරය....

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

බදුල්ල ඔබට ආයුබෝවන්....

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

මගෙ පණ කෙන්ද ගෙනියන්න කවුදෝ ඈවිත්

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

නෑ නෑ මේකටනම් මම නමක් දාන්නෙම නෑ

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

නිරයෙන් යළි මනු ලොව පැමිණි ඔහු...( සත්‍ය සිදුවීමකි... )

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය

ඔන්න කේෂාන් පොඩි 2D game එකක් හැදුව....

කේෂාන්ගේ අන්තර්ජාල අවකාශය