අන්තර්ජාලයේ ඇති flash games බාගන්න මේන්න ගැජට් එක...

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය

අපිට නැති උන්ට ඇති අයි ගූ ගල් !!! (iGoogle)

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය

තොල් සිප ගැනීම හා වැලඳගැනීම, සංස්කෘතිකමය අවුලක්ද????

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය

Facebook වල අලුත්ම සෙල්ලම --> facebook e-mail

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය

FaceBook CityVille Game එක හැක් කරමුද?

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය

වෙල්ලස්සට බඹරු ඇවිත්......................!!!(Bumble bee's arrival to Uva Wellassa University)

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය

වෙබ් අඩවි වල රැ​​ඳන තොරතුරු උකහා ගැනීම හෙවත් සොරකම් කිරීම...

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය

හොල්මන් talk..@මළගෙදර

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය

ලියන්නට අවසරයි....ඔන්න මම ලිව්වෝ...

කැළණිතිස්සගේ අන්තර්ජාල සන්දේශය