එකෙකුගේ මිය යෑම........

කසකාරයා kasakaaraya

පළාත් සභා හා උතුර

කසකාරයා kasakaaraya

මගේ රට

කසකාරයා kasakaaraya

සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වීම ඇමතිකමට වගේම ක්‍රිකට් නායකකමටද සුදුසු කමක් කිරීම අත්‍යවශ්‍යය.

කසකාරයා kasakaaraya

මේ ඔබේ ආශ්චර්යයේ දේශයයි!

කසකාරයා kasakaaraya

ඒක මුන් දන්නෑ.

කසකාරයා kasakaaraya

නොවැසුනු සරසවියක් අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයක්

කසකාරයා kasakaaraya

වන්දි බටිටයන් වෙත,

කසකාරයා kasakaaraya

2026 ක් වූ අගෝස්තු මස 07 දා

කසකාරයා kasakaaraya

මාතෘ භූමිය

කසකාරයා kasakaaraya

අනේ අපේ හීනයට කොයිතරම් තව දුරද??????

කසකාරයා kasakaaraya

රට කතාවක්

කසකාරයා kasakaaraya

ගෙදර ගිහින්

කසකාරයා kasakaaraya

පුපුරා යාමට පෙර ලියමි

කසකාරයා kasakaaraya

බිහිසුණු හෙටක් කරා

කසකාරයා kasakaaraya

He has sill time

කසකාරයා kasakaaraya

We are satisfied. Are you not?

කසකාරයා kasakaaraya

I decided to speak

කසකාරයා kasakaaraya