සතුටින් ඉන්න

කතා පොත

නිමක් නැති කතාවක්... පිටු අංක 07

කතා පොත

ජීවිතේ ඇත්ත...

කතා පොත

අවසරද මට...

කතා පොත

දෙව්ලොවෙන් ආ සොඳුරු රුවැතිය..

කතා පොත

අමතක කලාට මම නුඹව , අමතක වෙලා නැහැ මට තවම....

කතා පොත

බොඳවෙන සිහින...

කතා පොත

නිමක් නැති කතාවක් - පිටු අංක 06

කතා පොත

නොකරපු වරද.....

කතා පොත

අහිමි සෙනෙහස කෙටි නවකතාව , කෙටි චිත්‍රපටයක......

කතා පොත

නිමක් නැති කතාවක්... පිටු අංක 05

කතා පොත

කලකට ඉහතදී , ඈ මට ලියූ පද පෙලක්....

කතා පොත

එදා ආගන්තුක ඈ , අද මගේ තරහකාරිය....

කතා පොත

ආදරේ විකිණුවා.....

කතා පොත

නිමක් නැති කතාවක්... පිටු අංක 04

කතා පොත

මටම පුදුමයි!!! - නිමක් නැති කතාව අතරතුර තවත් අතුරු කතාවක් -

කතා පොත

නිමක් නැති කතාවක්... පිටු අංක 03

කතා පොත

මගේ අලුත් අවුරුදු පැතුම...

කතා පොත

විභාග අඳෝනාව !!!

කතා පොත

පැතුමන් මගේ...

කතා පොත