අනේ මන්දා...

උපේක්ෂාවකාශය

ආදරය...

උපේක්ෂාවකාශය

මට දුකයි..

උපේක්ෂාවකාශය

අන්දයා කිරි කැවීම..

උපේක්ෂාවකාශය

මගේ කලාත්මක හැකියාව..

උපේක්ෂාවකාශය

සතුට දුන් මගේ රත්තරන්..

උපේක්ෂාවකාශය

රන් තරුවයි නුඹ...

උපේක්ෂාවකාශය

ඉස්කෝලේ interview

උපේක්ෂාවකාශය

වෑන් එකේ රතු ලයිට් එක...

උපේක්ෂාවකාශය

පුංචි කිරිල්ලියකි මමත් එහෙනම්...

උපේක්ෂාවකාශය

මමත් හොඳ driver කෙනෙක්... :)

උපේක්ෂාවකාශය

බුද්ධ චරිතයෙන් යමක්..(ජීවිතේට වැදගත් වෙයි)

උපේක්ෂාවකාශය

බ්ලොග්......................

උපේක්ෂාවකාශය

අවුරුදු 1 1/2 දී උන වැඩක්

උපේක්ෂාවකාශය

ආදරණීය සිනහව...

උපේක්ෂාවකාශය

ආරම්භය

උපේක්ෂාවකාශය

අම්මාවරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන්...

උපේක්ෂාවකාශය

ඔබ මගෙයි...

උපේක්ෂාවකාශය

අහිමිවිය...

උපේක්ෂාවකාශය