කින්නර අඩවිය … 10

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය … 9

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය … 8

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය … 7

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය… 6

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය … 5

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය … 4

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය…3

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය…2

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

කින්නර අඩවිය… 01

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සිහින සිතුවමක් ! නිමි...8

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සිහින සිතුවමක් ! සෙනෙහසින්..7

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සිහින සිතුවමක් ! 6

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සිහින සිතුවමක් ! තවමත් …5

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සිහින සිතුවමක් ! තවමත් දකිමි…4

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සිහින සිතුවමක්! නොනිමි……3

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සිහින සිතුවමක් ! තවදුරටත්…..2

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සිහින සිතුවමක්! 1

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

මගේ නැවතුම…

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය

සයුරු තෙර, නුඹ හා මම

ඇකේෂියා - සිහින දකින්නිය