වස්ගමුව ජාතික වන උයනේ කදවුරැ බිමක රැයක් ගත කරමු.

අලුත් කලාවක් (H2i)

2015 ලෝක කුසලානෙදි අපේ නායකයා මොහුය........

අලුත් කලාවක් (H2i)

බුදු හාමුදුරුවෝ දුටුවා වාගෙයි...........

අලුත් කලාවක් (H2i)

පොඩි ළමයින්ට හෙරෝයින් කොකේන් !

අලුත් කලාවක් (H2i)

සොදුරු හෝටන් තැන්නේ. කදවුරු ලමු.

අලුත් කලාවක් (H2i)

දක්ෂිණ ලංකා අධිවේගී මාර්ගයේ පිංතූර ටිකක්!

අලුත් කලාවක් (H2i)

මාරක මල් වෙඩි. ලස්සන දෙයක් නම් නෙමේ.......

අලුත් කලාවක් (H2i)

පරණම පරණ ගොඩක් වටින පිංතූර ටිකක්.......

අලුත් කලාවක් (H2i)

1956 දී ලංකාවේ ඇන්ටික් ඇඩ් ටිකක්........බලන්න වටිනව

අලුත් කලාවක් (H2i)

ලස්සන වදන් පෙලක්.......

අලුත් කලාවක් (H2i)

සෙලෝ ටේප් මිනිස්සු.........

අලුත් කලාවක් (H2i)

ආදරය.......

අලුත් කලාවක් (H2i)

දහසක් දුක් විද පි‍ටේ කැටයම් කර...

අලුත් කලාවක් (H2i)

බලු පැටියා වෙනුවෙන් දිවි දුන් දුව.....සංවේදී හදවතක්...

අලුත් කලාවක් (H2i)

අද මැච් එකට මොනව වෙයිද?

අලුත් කලාවක් (H2i)