ආදරේ අන්ධයි කිව්වට මෙච්චරම අන්ධද?

අමුතු අදහස්

මගේ සිතුවිලි

අමුතු අදහස්