මාගේ බ්ලොග් අඩවිය සදහා .com ඩොමේන් එකක් මිලදී ගතිමි.

අමිලගේ අඩවිය

ඉලංදාරියට උදව් කරන්න පහසු විදියක් මෙන්න

අමිලගේ අඩවිය

Sony Digital කැමරාවක් දිනාගතිමි.

අමිලගේ අඩවිය

අදයි අවසාන දිනය (2011-01-14)

අමිලගේ අඩවිය

ඡායාරූප සැකසීමේ මෘදුකාංගයක උදව්වෙන් තොරව වින්ඩෝස් තුළදී පහසුවෙන් ඡායාරූප Resize කරගමු.

අමිලගේ අඩවිය

බ්ලොග් කියවන, ලියන අයගෙන් පොඩි උදව්වක් ඕන

අමිලගේ අඩවිය

ලංකාව තුළ නොමිලේ sms යවමු.

අමිලගේ අඩවිය