මොකද්ද මේ....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මොකද්ද මේ....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මකුළු දැලක.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මකුළු දැලක.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

උදෑසන...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

උදෑසන...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

ලිංගික කුහකත්වය හා ලිංගික ජිවිතය හා ජිවිතවීමෙ සතුට....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

ලිංගික කුහකත්වය හා ලිංගික ජිවිතය හා ජිවිතවීමෙ සතුට....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

සෝම හාමුදුරුවො සහා මගෙ රට.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

සෝම හාමුදුරුවො සහා මගෙ රට.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

පැරදුනත් කමක් නැහැ හැබැයි අතහරින්නෙ නැහැ......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

පැරදුනත් කමක් නැහැ හැබැයි අතහරින්නෙ නැහැ......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

උසස් පෙළ කඩ ඉම ගොඩ දාගත්තු හැටි

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

උසස් පෙළ කඩ ඉම ගොඩ දාගත්තු හැටි

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

දුටු නොදුටු මිත්‍රයින් ගේ සැගව යැම්...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

දුටු නොදුටු මිත්‍රයින් ගේ සැගව යැම්...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මුහුද දෙබෑ කරපු සහොදරයාගෙ එක කුස උපන් සහොදරියට රජයෙ රොහලකදි.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මුහුද දෙබෑ කරපු සහොදරයාගෙ එක කුස උපන් සහොදරියට රජයෙ රොහලකදි.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

නිදහස් ගැලීම්....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

නිදහස් ගැලීම්....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....